Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Hier heeft u dus géén aanvullende verzekering voor nodig. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde Zorgprestatiemodel, waarin consulttarieven zijn verwerkt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks zogenaamde maximumtarieven vast, die zorgaanbieders moeten gebruiken om hun consulten te declareren. Uw psycholoog declareert meestal tussen de 75% en 95% van dit tarief, afhankelijk van de afspraken die met uw zorgverzekeraar hieromtrent zijn gemaakt. Omdat deze afspraken en daarmee de tarieven per psycholoog kunnen verschillen, verzoeken wij u om te informeren bij uw eigen psycholoog naar de specifieke tarieven.

U kunt ook gebruik maken van de zogenaamde tarievenzoeker van de NZa. Let op: deze tarievenzoeker toont alleen de maximumtarieven. Uw psycholoog zal een percentage van dit tarief (en daarmee een lager bedrag) declareren.

Directe declaratie

De psychologen hebben allemaal contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars en zullen de consulten gedurende de intake en behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Hiervoor hoeft u verder geen actie te ondernemen.

Voorwaarden verzekerde zorg

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar, moet er voorafgaand aan de intake sprake zijn van een verwijzing door een erkende verwijzer. Dit is een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist, of een regiebehandelaar van een andere praktijk / GGZ-instelling. Daarnaast moet er sprake zijn van een zogenaamde “classificatie conform DSM-V”. Uw psycholoog kan u hier gedurende het eerste gesprek meer over vertellen.

Eigen risico

Omdat psychologische hulpverlening binnen het basispakket van uw zorgverzekering valt, zal uw wettelijke eigen risico van minimaal € 385 worden aangesproken indien er in hetzelfde kalenderjaar nog geen andere zorgkosten binnen uw basispakket zijn gedeclareerd. Het eigen risico geldt voor vrijwel alle zorg die binnen het basispakket van uw zorgverzekering valt, waaronder ziekenhuisbezoeken, medicatie en psychologische hulp.

De eerste € 385 die u jaarlijks aan zorgkosten binnen het basispakket maakt, zijn derhalve voor eigen rekening. Dit heeft de overheid bepaald. Het eigen risico wordt altijd maar maximaal één keer per kalenderjaar aangesproken en wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht als voor het eerst door een zorgaanbieder zorgkosten worden gedeclareerd die binnen het basispakket vallen. De datum van het consult bij de psycholoog is bepalend voor in welk jaar uw eigen risico wordt aangesproken. Neem voor extra informatie hieromtrent contact op met uw zorgverzekeraar.

Let op: als u vrijwillig uw eigen risico heeft verhoogd in ruil voor een lagere maandpremie, zal dit verhoogde eigen risico eerst worden aangesproken voordat u recht heeft op een vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Geplande tijd als uitgangspunt

Bij het declareren van de consulten wordt de vooraf geplande duur van een consult als uitgangspunt voor de declaratie gebruikt. We hanteren hierbij de spelregel “planning = realisatie”. Bijvoorbeeld: er is een consult van 45 minuten gepland, maar dit duurt uiteindelijk slechts 30 minuten. In dit geval wordt een consult van 45 minuten gedeclareerd.

Zelf betalen

U kunt bij uw behandelend psycholoog een verzoek indienen om uw behandeling zelf te betalen, buiten uw zorgverzekeraar om, mocht dit uw voorkeur hebben. Hiervoor worden de tarieven gehanteerd zoals u deze kunt opzoeken in de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit.